DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  

                                          

Publiczne Przedszkole w Wąwale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola w Wąwale.

 

• Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020 r.

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

• nie wszystkie filmy  posiadają transkrypcję

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

• pliki PDF, DOC itp. - redaktor stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików
i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

•oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

 

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wosińska, numer telefonu 44 723-15-39  Drogą e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności: przedszkole@wawal.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Link do Rzecznika: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole mieści się w dwóch budynkach.

Wąwał - Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna, drzwi otwierane są ręcznie. Dzwonek umieszczony jest w ganku na wysokości 155 cm.

Przedszkole posiada własny parking wzdłuż ogrodzenia, aby dostać się do budynku należy pokonać ciąg komunikacyjny z kostki brukowej.

Ciebłowice Duże- budynek piętrowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie jest dostosowany do korzystania z niego  osoby niepełnosprawnej. Przedszkole nie posiada własnego parkingu, parkować można wzdłuż ulicy. Aby dostać się do budynku należy pokonać schody wejściowe.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.